Vad säger Barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.

Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Alla barn har rätt till omsorg, skydd mot sånt som är skadligt och rätt att vara delaktiga i beslut och frågor som rör dem. När beslutsfattare/vuxna gör något som på något sätt berör barn, ska de tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet.

Vad är bäst för barn? Enligt Barnkonventionen är det bästa för barn att barnet kan använda alla sina rättigheter. Det innebär bland annat att barn och ungdomar själva ska få säga hur de har det och vad de tänker och tycker. Så tycker Rädda Barnen, och så står det också i Barnkonventionen.

Rättigheterna i Barnkonventionen kan indelas på olika sätt. En del delar in rättigheterna i rätten till utveckling, familj, respekt och till skydd. Andra delar in rättigheterna i absoluta rättigheter och målsättningar. Regeringen i varje land ska trygga att alla barn och ungas kan använda sina absoluta rättigheter, oavsett landets ekonomi. Hit räknas medborgerliga och politiska rättigheter så som rätten till liv och yttrandefrihet. Målsättningar inkluderar social, ekonomiska och kulturella rättigheter så som rätten till bostad och utbildning.

Alla rättigheter i Barnkonventionen är lika viktiga, men fyra grundläggande principer ska alltid beaktas i frågor som rör barn och ungdomar:

att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)

att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)

att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)

att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

Här hittar du en kort och lättläst version av Barnkonventionen.

Här hittar du hela Barnkonventionen.