Problematiskt spelande

För unga är det mer motiverat att prata om spelrelaterade problem eller överdrivet/problematiskt spelande än faktiskt spelberoende. Problematiskt spelande kan inte mätas endast utifrån den tid som används till spelande, utan det är viktigare att granska hur spelandet påverkar det vardagliga livet. För att kunna bedöma om spelande har blivit problematiskt måste den unges livssituation, som helhet, beaktas och helst tillsammans med den unge ifråga. Varningssignaler när spelandet blir problematiskt är när alla andra aktiviteter är tråkiga och den unge bara fokuserar på spelandet.

Var vaksam vid påverkan på:

 • Sömn – spelar ofta till sent på kvällen eller nattetid.
 • Kamratrelationer – umgås inte längre utanför spelen.
 • Fritidsaktiviteter – slutar med de tidigare fritidsaktiviteterna.
 • Skola – bristande motivation och koncentrationsförmåga.
 • Mat – slarvar med mat, skyndar från de gemensamma måltiderna, vill helst äta vid spelet.
 • Konflikter i hemmet – speciellt vid försök att begränsa spelandet.
 • Hälsa och hygien – fysiska symptom som magvärk, huvudvärk och övervikt. Bristande hygien.

Det är viktigt att fundera över vilken funktion spelandet fyller. Spelar barnet bara för att det är lustfyllt och roligt eller handlar det om annan underliggande problematik som t.ex. avsaknad av kamrater eller fritidsaktiviteter, mobbning etc. Ett utbrett spelande är i en del fall tecken på andra problem och att barnet då väljer att fly in i spelvärlden. Att konsekvent använda spelen för att få bort t.ex. ilska eller ångest är inte bra i längden eftersom grundproblemen finns fortsättningsvis kvar i oförändrad form. Men att ibland få fly bort från sina känslor och få annat att tänka på kan vara viktigt för att barnet ska orka med sin livssituation.

Tips till föräldrar om spelandet upplevs problematiskt

Om spelandet upplevs problematiskt kan det vara för att spelet kräver mycket av barnet. Spel där barnet spelar i lag online med andra, exempelvis LoL och CS, kräver mycket speltid för att bli bättre och för att få fortsätta spela i laget. Det kan göra att det känns som om det blir en omöjlighet för barnet att dra ned på speltiden, varpå en konflikt snabbt kan uppstå med föräldrarna om spelandet. Om det är så att spelet börjar påverkar det övriga livet måste en förändring ske och ibland kan ett alternativet vara att byta till en annan typ av spel.

Fler tips:

 • Identifiera orsakerna till spelandet. Se helheten.
 • Var konsekvent i det ni har beslutat. Håll fast. Vuxna kan och bör vara tydliga och gränssättande samtidigt som vuxna måste sätta sig in i barnets perspektiv, visa förståelse och i så stor mån det är möjligt öka delaktigheten hos barnen.
 • För en del kan det hjälpa med ett tydligt spelschema om hur länge och hur ofta som spelet får spela. Beakta även spelets gång, avsluta inte mitt i en match. Påminn tydligt innan speltiden går ut och gör upp hur ska det göras. Ett annat sätt är att upprätta ett tydligt kontrakt om hur spelandet ska skötas.
 • Om barnet inte avslutar trots överenskommelse och tillsägelse kan ett alternativ vara att dra bort tid från nästa speltid. Detta behöver dock vara tydligt uttalat innan.
 • Låt barnet skriva speldagbok; för att tydligare få fram speltid och känslor vid spelandet.
 • Skapa möjligheter till ersättande aktiviteter.
 • Ta tag i en problematisk situation i tid.
 • Motivera, uppmuntra, förstärk det positiva och ha även fokus på det som fungerar.

Läs mer om problematiskt spelande

Statens medieråds broschyr om problematiskt spelande, som vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet. Broschyren tar upp vad dataspel är, konsekvensen av spelande samt vad man som vuxen kan göra om spelandet blir ett problem. Statens medieråds broschyr om problematiskt datorspelande bland barn och unga.

På finländska Institutet för hälsa och välfärd finns ett stödmaterial riktat till vuxna, som behandlar digitala spel och spel om pengar bland barn och unga. Materialet beskriver både positiva och negativa effekter av spel, hur överdrivet spelande och spel med skadligt innehåll kan påverka barn, tecken att vara vaksam på, risk- och skyddsfaktorer, tips till vuxna och hur man bryter ett problematiskt spelbeteende. Ungdomarna på spel - Institutet för hälsa och välfärd

Hemsidor med experthjälp på området:

Lyssna på

Lyssna på när Christian berättar sin historia om sitt dataspelsberoende och hur han tog sig ur det. Följ även med på sommarlägret för unga skärmmissbrukare där datorer och mobiltelefoner är förbjudna och de får hjälp med att bryta det negativa beteendet med konstruktiva ersättningar för spelandet.

Om barnen själva får välja vad de gör på sin fritid blir det ofta spel på datorn eller spel på någon annan skärm. Men många föräldrar är analfabeter när det kommer till dataspel och det leder lätt till konflikter. Lyssna på Radio Vegas program Familjeliv - Podcast om dataspel och skärmtid