Intressebevakning

Begreppet intressebevakning handlar, precis som det låter, om att bevaka någons intressen. Från det att barnet föds är det vårdnadshavarna som är barnets intressebevakare. Föräldrarna ska samvetsgrant bevaka barnets rättigheter och främja barnets bästa. Om vårdnadshavaren inte kan ha den här rollen förordnas en annan vuxen till barnets intressebevakare.

Intressebevakning förknippas i allmänhet med traditionell ekonomisk intressebevakning. När det gäller barn, minderåriga personer, kan de enligt lagen inte själva råda över sin ekonomi och ingå viktiga avtal. Om vårdnadshavarna inte kan sköta barnets ekonomi har barnet rätt till en intressebevakare, en annan vuxen som enligt magistratens eller tingsrättens försorg sköter barnets ekonomi.

Intressebevakning inom barnskyddet handlar om barnets person. Behovet aktualiseras liksom den ekonomiska intressebevakningen i situationer där vårdnadshavaren av någon anledning inte opartiskt kan fungera som barnets intressebevakare, men intressebevakningen inom barnskyddet har fokus på barnets person, barnets åsikt och barnets bästa, inte barnets ekonomi.

Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Intressebevakning inom barnskyddet handlar om barnets rätt till delaktighet, att bli hört och att få uttrycka sin åsikt i alla rättsliga och administrativa förfaranden som rör barnet i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och den nationella lagstiftningen.

Barnet har en egen rättslig status, är part, i beslutsfattande som rör barnet. Det är vårdnadshavarens, eller i vårdnadshavarens ställe utsedd ställföreträdande intressebevakares, uppgift att bevaka att barnet representeras på ett sakligt och riktigt sätt i barnskyddsprocessen.

Intressebevakning inom barnskyddet enligt barnskyddslagen

I ett barnskyddsärende grundar sig ansökan om en intressebevakare på barnskyddslagen. Enligt barnskyddslagen ska vid behov i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare som i vårdnadshavarens ställe för barnets talan. Intressebevakningen stärker barnets delaktighet i beslutsfattande som rör barnet själv (barnskyddslagens 22§).

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har en skyldighet att se till att barnets bästa tillgodoses samt på tjänstens vägnar hjälpa barnet eller den unga personen att föra sin talan. Vid behov ska socialarbetaren anvisa barnet eller den unga personen rättshjälp eller se till att ansökan om en intressebevakare för barnet görs (barnskyddlagen 24§, 87§).

Läs mer om intressebevakning i barnskydd och brottsprocesser

1. Intressebevakning inom barnskydd och i brottsprocesser- lång version. (PDF)

Texten om intressebevakning är till största del fritt översatt från https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-edunvalvonta

2. Intressebevakning inom barnskyddet – barnets rätt till delaktighet i beslut som rör barnet. (Handbok.)

Originalversion på finska: Lastensuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Rädda Barnen r.f. publikationsserie n: o 15, 2010.

Den svenska versionen av handboken är uppdaterad och komprimerad år 2012.

Blanketter och material

Ansökan om intressebevakare

Rapport över intressebevakning

Samtycke till att vara intressebevakare

Du hittar också blanketterna på Institutet för hälsa och välfärds hemsida

Riktlinjer för arvodet åt intressebevakare