Barnets rätt

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt men har också rätt att låta bli. Arbetet med barnet kräver att intressebevakaren har erfarenhet och en förmåga att lyssna och observera. Det finns olika metoder för att arbeta med barn, som kan vara till hjälp. Men i intressebevakningen är det väsentligaste att situationen är naturlig och att barnet får kommunicera på sätt som känns bekväma för det.

Att intressebevakaren träffar barnet tillräckligt många gånger och medvetet beaktar barnets ålder och önskemål vid till exempel val av mötesplats skapar goda förutsättningar att uppnå reell delaktighet.

Vårdnad och umgängesrätt

Då beslut fattas i vårdnads- och umgängesrättsärenden är barnets ställning ofta mycket komplicerad och möjligheten att i svåra vårdnadskonflikter använda intressebevakare för barnet har efterfrågats. I frågor som rör vårdnad och umgänge är barnet emellertid inte en juridisk part utan det är frågan om ett ärende som berör vårdnadshavarna. På grund av det här kan man inte förordna en intressebevakare för barnet i dessa situationer, om inte det i anslutning till vårdnadskonflikten också finns en barnskyddsprocess. Då kan barnskyddslagen tillämpas.

Rädda Barnens roll

Intressebevakningen utgör en liten del av barnskyddet som ur barnets perspektiv är väldigt viktig. Barnets rätt att få information, att berätta vad de vill och vad de tycker i ärenden som berör dem själva samt vuxnas skyldighet att ta dem på allvar är grunden till Rädda Barnen på Ålands engagemang i intressebevakarfrågan.

Rädda Barnen sprider kunskap om intressebevakningen och har en representant i Institutet för hälsa och välfärds regionala utvecklingsgrupp för intressebevakning inom barnskyddet.

Vi vill bidra till bättre tillgång till korrekt information och kunskap på svenska. Genom ökad medvetenheten om intressebevakningens syfte och uppgift vill vi förbättra utsatta barns möjlighet att faktiskt få en intressebevakare i de ärenden där det är befogat.

Texten om intressebevakning är till största del översatt från https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-edunvalvonta