När ska ett barn få en intressebevakare?

När ska ett barn få en intressebevakare?

Enligt barnskyddslagen (22§) ska i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare som i vårdnadshavarens ställe för barnets talan, om

1) det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse i ärendet, och
2) en intressebevakare måste förordnas för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas.

Grundad anledning föreligger då man på objektiva grunder kan anta att vårdnadshavaren hamnar i en lojalitetskonflikt eller om det föreligger en uppenbar intressekonflikt som äventyrar vårdnadshavarens opartiskhet.

Exempel på uppenbara situationer där intressekonflikt förekommer mellan vårdnadshavare och barn:

  • Vårdnadshavaren eller för denne nära person misstänks för misshandel eller sexuellt utnyttjande av barnet.
  • Vårdnadshavaren är inte på grund av sitt hälsotillstånd förmögen att föra barnets talan på ett opartiskt sätt.
  • Vårdnadshavarna har inte förmåga att till exempel i anslutning till frågor som rör klientplanen skilja på sina egna och barnets behov och därmed opartiskt bevaka barnets bästa (HD 2004:44)
  • Vårdnadshavaren förhåller sig passivt till att föra barnets talan.
  • Krissituationer som är relaterade till barnets integritet.

Ett vanligt missförstånd är att en intressebevakare ska förordnas om vårdnadshavaren och barnet eller socialarbetaren och vårdnadshavaren är av olika åsikter, men detta är alltså inte fallet.

Både punkt 1 och 2 ska uppfyllas. Den som ansöker om intressebevakare ska också överväga och särskilt motivera på vilket sätt förordnandet av en intressebevakare är nödvändigt för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas.

Ansökan om förordnande av intressebevakare

Ansökan om förordnande av intressebevakare kan göras av magistraten, socialvården eller vårdnadshavaren själv. Eftersom det är socialarbetarens skyldighet att se till att en ansökan om intressebevakare görs vid behov är det dock i praktiken oftast barnskyddsmyndigheten som ansöker.

En magistrat som är förmyndarmyndighet kan förordna en intressebevakare, om vårdnadshavaren och det organ som ansvarar för socialvården är överens. I annat fall förordnas intressebevakaren av domstol.

Namn på tillgängliga utbildade intressebevakare enligt region finns på Institutet för hälsa och välfärds hemsida. Listade intressebevakare kan också vara tillgängliga för uppdrag som intressebevakare i brottsprocesser.