Utbildningar

Våga se, våga fråga – anmälningsplikt enligt barnskyddslagen

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och ett särskilt skydd. Vissa vuxna har i sin yrkesroll en juridisk skyldighet att anmäla oro för ett barn till myndigheterna. Övriga vuxna har ett ansvar och möjlighet att göra detsamma.

En föreläsning om vikten att se utsatta barn, våga fråga och anmäla tidig oro samt om myndigheternas möjlighet att hjälpa. Föreläsningen kan anpassas efter gruppens behov och önskemål. Kontakta Janina för mer information.


Barns rätt som anhöriga

Barnkonventionen ger alla barn rätt till icke-diskriminering, särskilt skydd och delaktighet. Hur ser situationen ut för barn som lever med missbruk eller psykisk ohälsa, svår sjukdom och plötslig död i familjen? Ser vi dem och ger vi dem det stöd de har rätt till? Barndomen har ett egenvärde och den påverkar bevisligen också resten av livet.

En föreläsning om barns rätt som anhöriga, om hinder, möjligheter och ungas egna röster. Kontakta Janina för mer information.


Utbildning om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser

Barnet har rätt till delaktighet i ärenden som rör barnet. Om barnets vårdnadshavare inte på ett neutralt sätt som utgår från barnets bästa kan föra barnets talan har barnet rätt att få en ställföreträdande intressebevakare.

Utbildningen tar upp den centrala lagstiftningen inom intressebevakningen och intressebevakarens roll i barnskyddet och i rättsprocesser. Dessutom går vi in på vad som avses med barnets bästa, hur man för barnets talan och vilka förutsättningarna för arbetet med barn är, samt bedömningen av barnets bästa ur intressebevakningens synvinkel. Utbildningen omfattar hela intressebevakningsprocessen från bedömningen av behovet av intressebevakning till dess avslut.

Intressebevakarutbildningen riktar sig till personer som vill utbilda sig till och verka som intressebevakare samt till personer som vill ha fördjupad kunskap om intressebevakningen i sitt yrke.

Kontakta Janina för mer information.


Grundkurs för stödpersoner och stödfamiljer

Kommunernas barnskydd kan stöda barn och unga genom att ge dem en stödperson eller en stödfamilj. Stödpersoner är trygga förebilder och stöd till ungdomar, medan stödfamiljer tar hand om yngre barn vilket ger avlastning också till barnets familj. Stödpersonsverksamheten bygger på att den som ställer upp är en vanlig trygg vuxen som vill dela med sig av sin tid, har genuint intresse och vilja att stöda barnet, en stabil livssituation samt en vilja att förbinda sig en viss tid och att samarbeta både med socialen och med barnet och dess familj.

Barnskyddslagen kräver inte en särskild utbildning av den som vill ställa upp som stödperson eller stödfamilj inom barnskyddet, men att få gå en kurs innan man inleder sitt uppdrag ger en bättre start och en större säkerhet kring uppdragets innehåll och gränsdragning.

Är du eller din familj intresserad? Åländska barn och unga behöver fler stödpersoner och stödfamiljer, så tveka inte! Kontakta Janina så får du/ni information om följande kurstillfälle.

Tidsåtgång: 15 timmar (3 dagar)


Förberedande utbildning för familjehem (PRIDE)

Barnet behöver och har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Om barnets välfärd inte kan garanteras hos barnets föräldrar kan kommunen (barnskyddet) placera barnet utom hemmet i familje- eller institutionsvård. Familjevård innebär att ett barn eller en ungdom får omvårdnad i en privat ”alldeles vanlig” familj som en familjemedlem.

För att bli familjevårdare (fosterförälder) och ta emot ett barn måste man gå utbildning. Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men det är framförallt en process som ska leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Den här utbildningen har fokus på familjevård, men den är också lämplig för dig som funderar på att bli adoptivförälder.

Gruppen träffas 9 gånger á 3 timmar under ca 6 månade. Utbildarna träffar också familjerna enskilt och deltagarna får hemuppgifter. Om det i familjen finns två vuxna måste båda delta för att familjen ska kunna bli ett familjehem. Att delta innebär inte att man förbinder sig till att ta ett uppdrag.

Följande utbildning: Planeras starta våren 2019. Kontakta Janina Björni på 040 6723327 eller e-post janina@raddabarnen.ax om du vill anmäla intresse eller har frågor.

Tidsåtgång: 9 gruppträffar á 3 timmar, 2 enskilda familjeträffar samt hemuppgifter (ca 6 månader).


Intresseanmälan för förberedande utbildning för familjehem (PRIDE)

Är ni/ du intresserad av att få veta mera eller delta? Fyll i intresseanmälan så tar vi kontakt inom en vecka!
Intresseanmälan är inte bindande.

Captcha-kod