Lekterapi på Åland

foto: siri lindén

Lekterapiverksamheten på Barn- och ungdomsenheten, ÅHS, består av Lekpaviljongen samt lek/allrummet inne på avdelningen. Lekterapeut Linda Ehn är anställd av Rädda Barnen på Åland och samarbetar med ÅHS personal i ÅCS lokaler.

Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom lek och skapande. I lekterapins sjukhusrum kan barnet utsätta dockor och kramdjur för både sprutor, operation och bandage. Leken är en trygg värld där barnet bearbetar upplevelser från sjukhusvistelsen. Man vet att lek och sysselsättning har en läkande kraft och lekterapin stöder det friska hos barnet. Barn och ungdomar på sjukhus måste få tillfälle att utvecklas och stimuleras precis som friska barn och ungdomar. Lekterapin fungerar som en frizon från den medicinska behandlingen.

Lekterapeuten medverkar, i samråd med vårdpersonal, vid behov till att barnet/ungdomen ges information och förbereds mentalt inför undersökningar och behandlingar. I vissa fall är hon också med under behandlingar/undersökningar för att hjälpa till med avledning och som stöd.

För en positiv bild av sjukhuset

För barn och ungdomar med stark stickrädsla har lekterapin utvecklat ett behandlingsprogram där barnet får träna stegvis i egen takt. De barn och ungdomar som inte kan eller får lämna vårdrummet får ibland besök av lekterapeuten. Även syskon behöver en frizon under en familjs sjukhusvistelse och får leka och pyssla tillsammans med henne i lekterapins lokaler.

En av de viktigaste målsättningarna för lekterapin är att barnet ska få en positiv bild av sjukhuset och sin vistelse där.

Vikarierande lekterapeut Hillemari Strandfält har tillsammans med Erika Wiklund, sjukskötare på Ålands centralsjukhus Barn- och ungdomsavdelning, skapat hemsidan Min operation. Här kan barn som ska opereras eller sövas för undersökning titta och lyssna på hur det kommer att gå till. Till varje bildspel finns också texter riktade till ungdomar och vuxna. På www.narkoswebben.se hittar man också information om barn på sjukhus.

På hemsidan för Sveriges Lekterapeuter, kan man läsa mer om Lekterapeutens arbete, barn på sjukhus och vikten av barns lek.

Utomhuslek ett mål

På Ålands Centralsjukhus barnavdelning har barnen goda lekmöjligheter inomhus, men inte utomhus. Det är viktigt för små patienter och deras familjer att också kunna vara ute. Särskilt om sjukhusvistelsen blir lång behövs möjligheter till varierande sysselsättning. Bara barnets tillstånd tillåter det kan utomhusleken också bidra med viktiga ingredienser för tillfrisknandet: rörelse och frisk luft.

Rädda Barnen och Ålands Barnfond kommer att bidra med lekredskap och ställningar för att kunna skapa en trygg men inspirerande utomhuslek utanför barnavdelningen. Här kan du stöda lekterapin.

Nytt om lekterapi

– för insatser i Barnkonventionens anda.


14 okt. 2016 10:13

Lekterapin nu på två ställen

Lekterapin kommer under den närmaste framtiden att finnas både på Barn– och ungdomskliniken och i lekpaviljongen vid barnavdelningen.