Kurser & utbildningar

BARNKONVENTIONEN

Rädda Barnen - introduktionsföreläsning

Denna kurs är en utbildning både för dig som redan är medlem i Rädda Barnen på Åland och för dig som är nyfiken och funderar på att bli medlem. På ett roligt och lekfullt sätt får du en introduktion i Rädda Barnens historia, hur organisationen är uppbyggd och hur vi arbetar på Åland och i världen. Vi pratar också om Barnkonventionens tillkomst och grundprinciper. Under kursen varvas föreläsningar med övningar där du själv deltar.

Barnkonventionen Grundkurs är nästa steg för dig som vill fördjupa dig ytterligare i Barnkonventionen.

Tidsåtgång: 2 timmar


Barnkonventionen Grundkurs

Kursen passar för dig som vill fördjupa dina kunskaper om barns rättigheter, vad Barnkonventionen står för och innebär i praktiken. På kursen behandlas FN:s konvention om barnets rättigheter/Barnkonventionens framväxt, innehåll och värden, de fyra grundprinciperna, och konventionens efterlevnad. Kursen kan beställas av arbetsplatser och enskilda, och anpassas enligt deltagarnas önskemål.

Tidsåtgång: 3-5 timmar


Barnkonsekvensanalys - en metod för att tillämpa Barnkonventionen

Dagligen fattar vuxna beslut som påverkar barn och unga. Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i det främsta rummet när dessa beslut tas, och därför finns det skäl att fundera på hur barnens röst kan tas hänsyn till och hur barnets bästa kunde definieras.

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för frågor eller beslut (t.ex. inom den offentliga sektorn), som påverkar barn och unga direkt eller indirekt, på kort och lång sikt. På kursen bekantar vi oss med metoden barnkonsekvensanalys, barnperspektiv och olika metoder för att höra barn. Under kursens gång erbjuds också handledning i ärenden där en barnkonsekvensanalys genomförs.

Tidsåtgång: Två halvdagar


BARNSKYDD

Oro för ett barn - anmälningsplikt och möjligheter enligt barnskyddslagen

Alla barn har rätt till en trygg och skyddad uppväxt. Vissa vuxna har i sin yrkesroll en juridisk skyldighet att anmäla oro för ett barn till myndigheterna. Övriga vuxna har ett ansvar och möjlighet att göra detsamma.

Denna föreläsning handlar om hur viktigt det är att se utsatta barn, våga fråga och anmäla tidig oro samt om myndigheternas möjligheter att hjälpa. Föreläsningen kan anpassas efter gruppens behov och önskemål. Kontakta Janina för mer information.


Barns rätt som anhöriga

Barnkonventionen ger alla barn rätt till icke-diskriminering, särskilt skydd och delaktighet. Hur ser situationen ut för barn som lever med missbruk eller psykisk ohälsa, svår sjukdom och plötslig död i familjen? Ser vi dem och ger vi dem det stöd de har rätt till? Barndomen har ett egenvärde och den påverkar barnet bevisligen också resten av livet.

Det här är en föreläsning om barns rätt som anhöriga, om hinder, möjligheter och ungas egna röster.

Kontakta Janina för mer information.


Utbildning om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser

Barnet har rätt till delaktighet i ärenden som rör barnet själv. Om barnets vårdnadshavare inte kan föra barnets talan på ett neutralt sätt, som utgår från barnets bästa, har barnet rätt att få en ställföreträdande intressebevakare som kan föra barnets talan.

Utbildningen tar upp den centrala lagstiftningen inom intressebevakningen och intressebevakarens roll i barnskyddet och i rättsprocesser. Utöver det går vi in på vad som avses med barnets bästa, hur man för barnets talan och vilka förutsättningarna är för arbetet med barn samt bedömningen av barnets bästa ur intressebevakningens synvinkel. Utbildningen omfattar hela intressebevakningsprocessen från bedömningen av behovet av intressebevakning till dess avslut.

Intressebevakarutbildningen riktar sig till personer som vill verka som intressebevakare och till personer som vill ha fördjupad kunskap om intressebevakningen i sitt yrke.

Kontakta Janina för mer information.


Grundkurs för stödpersoner och stödfamiljer

Barnskyddet inom kommunerna kan stöda barn och unga genom att ge dem en stödperson eller en stödfamilj. Stödpersoner är trygga förebilder och fungerar som stöd till ungdomar, medan stödfamiljer tar hand om yngre barn och ger avlastning för barnets familj.Stödpersonsverksamheten bygger på att den som ställer upp är en vanlig trygg vuxen som vill ge av sin tid och har genuint intresse och en vilja att stöda barnet. Den vuxne ska ha en stabil livssituation, en vilja att förbinda sig för en viss tid samt en förmåga samarbeta med både socialen och med barnet och dess familj.

Barnskyddslagen kräver inte att den som vill ställa upp som stödperson eller stödfamilj inom barnskyddet har en särskild utbildning. För att ge en bättre start och en större säkerhet kring uppdragets innehåll och gränsdragning, kan man få gå en kurs innan man inleder sitt uppdrag.

Är du eller din familj intresserad? Det finns behov av flera stödpersoner och stödfamiljer för barn och unga på Åland, så tveka inte!Kontakta Janina så får du/ni information om följande kurstillfälle.

Tidsåtgång: 15 timmar (3 dagar)


Förberedande utbildning för familjehem (PRIDE)

Barnet behöver och har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Om barnets välfärd inte kan garanteras hos barnets föräldrar kan kommunen (barnskyddet) placera barnet utanför hemmet i familje- eller institutionsvård. Familjevård innebär att ett barn eller en ungdom får omvårdnad i en egen ”alldeles vanlig familj”, som en familjemedlem.

För att bli familjevårdare (fosterförälder) och ta emot ett barn måste man gå utbildning. Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men den är framför allt en process som ska leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Den här utbildningen har fokus på familjevård, men den är också lämplig för dig som funderar på att bli adoptivförälder.

Gruppen träffas 9 gånger á 3 timmar under ca 6 månader. Deltagarna får hemuppgifter och utbildarna träffar även familjerna enskilt. Om det i familjen finns två vuxna måste båda delta för att familjen ska kunna bli ett familjehem. Utbildningen är en möjlighet att lära mer och tänka efter, den förbinder dig inte till ett uppdrag.

Följande utbildning planeras starta den 25 januari 2019. Under november 2018 - 15 januari 2019 rekryterar och intervjuar vi deltagare, så fyll i en intresseanmälan eller kontakta Janina Björni på 040 6723327 om du har frågor.

Tidsåtgång: 9 gruppträffar á 3 timmar, 2 enskilda familjeträffar samt hemuppgifter (ca 6 månader).


Fortbildning inom familjevård

Möjligheten att få fortbildning, ny kunskap och möjlighet till reflektion tillsammans med andra, är viktigt för så väl socialarbetare som familjehem. Kontakta Janina så får du/ni information om följande kurstillfälle.


BARNENS INTERNET

Barn, internet och media – för skolor

Boka kostnadsfria lektioner med vår expert inom barns internet- och medieanvändning. Primärt för årskurs 2, 4 och 6. Lektionerna tacklar ämnen som sund och säker internet- och medieanvändning, etik och moral/lag och rätt på nätet, skärmtid, digitalt spelande samt utsatthet på nätet i form av mobbning, kränkningar, trakasserier, hot och sexuellt utnyttjande.

Tidsåtgång: 1 eller 2 lektioner/klass.

Kontakta Barnens internet för mer information eller inbokning.


Barn, internet och media – för föräldrar

Boka en kostnadsfri föreläsning och informationstillfälle för föräldrar till barn i dagis och lågstadiet. Här har föräldrar en chans att ställa frågor som rör allt som har med barn och deras internet- och medieanvändning att göra. Ämnen som berörs är sociala medier, utsatthet på nätet, samt vuxnas förhållningssätt till internet- och medieanvändning och bemötandet av barnen.

Tidsåtgång: 45-90 minuter

Kontakta Barnens internet för mer information eller inbokning.